Taisyklės

Jūsų kaip šaunamojo ginklo savininko ar naudotojo pareiga yra saugiai elgtis su šaunamuoju ginklu ir užtikrinti jo saugumą.

Tai yra tik bendrosios elgesio su šaunamuoju ginklu taisyklės, todėl Jūs privalote jų laikytis.

Pagrindinės saugaus naudojimosi šaunamuoju ginklu taisyklės:

1.) Elgtis su šaunamuoju ginklu, tarsi jis būtų užtaisytas! Niekada nepamirškite, kad nerūpestingai elgiantis su šaunamuoju ginklu galima sukelti sunkius sužalojimus arba mirtį. Saugus elgesys su ginklu turi tapti nuolatiniu įpročiu. Net ir įsitikinus, kad šaunamasis ginklas yra neužtaisytas, vis tiek elkitės taip, tarsi jis būtų užtaisytas.

2.) Niekada netaikykite šaunamojo ginklo į tai, ko nenorėtumėte nušauti. Visada laikykite šaunamąjį ginklą nukreiptą saugia kryptimi! Pasirenkant saugią kryptį, privalote įvertinti tai, kad kulka gali rikošetuoti ir pataikyti į kokį nors objektą arba peršauti kiaurai sieną, pertvaras, grindis ar langą. Atsiminkite: niekada nenukreipkite šaunamojo ginklo (nežiūrint to, užtaisytas ar ne) į kitą asmenį ar į save.

3.) Niekada nepasitikėk kieno nors žodžiu, kad šaunamasis ginklas yra neužtaisytas. Pirma Jūsų mintis (laikant šaunamąjį ginklą nukreiptą saugia kryptimi ir nuėmus pirštą nuo nuleistuko) turi būti tai, kaip atidaryti spyną ir įsitikinti tuo, kad šaunamais ginklas yra neužtaisytas! Jei nežinote, kaip konkrečiam šaunamajam ginklui teisingai atidaryti spyną – neimkite jo. Geriau pasitikslinkite vartotojo instrukcijoje, pas pardavėją, ar patyrusį šaulį. Neeksperimentuokite.

4.) Prieš pradėdami šaudyti kiekvieną kartą įsitikinkite, kad ginklas gerai veikia ir kad vamzdis švarus nuo purvo ar kitokių kliūčių, ar jis nėra pažeistas korozijos ar kitokios tiesioginės įtakos! Jei pažeidimai yra akivaizdžiai matomi, būtinai duokite prieš naudojimą patikrinti Jūsų šaunamąjį ginklą patyrusiam šauliui. Bet kokia kliūtis trukdo kulkai laisvai judėti vamzdžiu ir gali sukelti per didelį slėgį vamzdyje. Nedidelis kiekis nešvarumų, konservanto, ginklų tepalo ar rūdys gali sukelti tokį didelį slėgį vamzdyje, kad jis gali išsipūsti ar sprogti – kas sugadins ginklą – ir gali sunkiai sužaloti šaulį ar šalia esančius asmenis.

5.) Atidžiai perskaitykite naudojimo taisykles pateikiamas kartu su šaunamuoju ginklu ir visada jų laikykitės! Niekada nenaudokite šaunamojo ginklo, kol neperskaitėte visų naudojimo ir saugumo taisyklių. Jei neturite taisyklių, kreipkitės į pardavėją, kur įsigijote šaunamąjį ginklą, arba tiesiai į gamintoją ir pareikalaukite, kad taisyklės būtų Jums pateiktos.

6.) Atidžiai perskaitykite šaudyklos saugaus naudojimosi šaunamaisiais ginklais taisykles ir visada jų laikykitės!

7.) Nelaikykite piršto ant nuleistuko, kol nenusitaikėte į saugų taikinį ir nenusprendėte atlikti šūvį! Kol nenusitaikėte į taikinį, nelaikykite piršto ant nuleistuko – tuo užtikrinsite, kad nebus padarytas šūvis, kol nusitaikysite į taikinį.

8.) Prieš šaudymą visada įsitikinkite, kad taikinys ir šaudymo vietovė yra saugi! Atsiminkite, kad kulka lekia labai toli, todėl privalote įsitikinti, į ką gali pataikyti iššauta kulka. Niekada nešaukite į judesį, garsą, šnarančius krūmus, šviesos blyksnį neįsitikinę taikinio tikrumu.

9.) Naudokite tik šaunamojo ginklo gamintojo rekomenduojamus šovinius ir visada įsitikinkite, ar šoviniai to paties kalibro kaip ir šaunamojo ginklo kalibras! Daugumos šiuolaikinių šaunamųjų ginklų kalibras yra įspaustas ant vamzdžio (pavyzdžiui  “9×19” ar “.45 Auto”). Tai turėtų būti pažymėta ir ant šovinių dėtuvės. Tai yra dėl to, kad jei šovinys telpa į Jūsų šaunamąjį ginklą dar nereiškia, kad jis yra saugus šauti. Šaunamieji ginklai yra sukurti, pagaminti ir išbandyti standartiniams baziniams gamykliniams šoviniams. Rankomis užtaisyti šoviniai gali skirtis nuo gamyklinių, todėl neturėtų būti naudojami. Naudokite tik tikslius šovinius. Mėginimas iššauti net ir vieną netinkamą kulką gali sunaikinti Jūsų šaunamąjį ginklą ir gali Jus sunkiai sužaloti – netgi mirtinai.

10.) Šaudant ar stebint visada turi būti naudojama kokybiška akių ir ausų apsauga! Nenaudojant ausų apsaugos, šaunamojo ginklo skleidžiamas garsas gali ilgam sužaloti Jūsų klausos organus. Akių apsaugai geriausiai naudoti akinius su šonine apsauga. Tai padės apsaugoti akis nuo išmetamų tūtelių, degimo produktų ir kitokių dalelių. Naudokite apsauginius akinius, kai ardote ar valote ginklą, norint apsaugoti akis nuo išsilaisvinusios spyruoklės ar kitų dalelių, taip pat nuo aerozolio, tirpiklio ar kitų valymo skysčių.

11.) Niekada nesinaudokite šaunamuoju ginklu apsvaigęs nuo alkoholio, įtakotas medikamentų ar kitokių psichotropinių medžiagų! Laikant ar naudojant šaunamąjį ginklą reikalingas atidumas ir didžiulis dėmesys, budrumas ir blaivus suvokimas. Venkite laikyti šaunamąjį ginklą, kai vartojate medikamentus, kurie Jus migdo, ramina, mažina reakciją, ar silpnina Jūsų reakciją bei jutimą.

12.) Visi šaunamieji ginklai turi būti saugomi neužtaisyti, saugiai, saugioje saugojimo dėžėje, nepasiekiami vaikams ir neapmokytiems asmenims.

13.) Šaunamųjų ginklų transportavimas reguliuojamas teisės aktais. Savo ginklą visada transportuokite saugiai, neužtaisytą ir laikantis teisės aktų nuostatų. Atsiminkite – jokios taisyklės neaprėps visų galimų situacijų. Saugus ir racionalus šaunamojo ginklo naudojimas priklauso nuo naudotojo pasirengimo ir proto. Visada vadovaukitės taisyklėmis ir gerai pagalvokite prieš naudodami šaunamąjį ginklą.

14.) Niekada nenešiokite užtaisyto šaunamojo ginklo. Ši praktika yra labai pavojinga ir gali sukelti skaudžių padarinių!

15.) Niekada nepalikite užtaisyto šaunamojo ginklo neprižiūrėto!

16.) Įsitikinkite kad visi kiti šauliai ir šalia Jūsų stovintys asmenys būtų pakankamai toli nuo Jūsų. Iššautų šovinių tūtelės yra karštos ir jos yra išmetamos su didele jėga. Jei jos atsimuš į ką nors, jos gali sužeisti.

17.) Niekada nedėkite piršto ant nuleistuko, jei nesate pasiruošęs šauti.

18.) Visada būkite įsitikinęs prieš valant šaunamąjį ginklą, kad Jūsų šaunamasis ginklas yra neužtaisytas.

19.) Niekada nenaudokite šaunamojo ginklo kitiems, negu jie yra specialiai sukurti, veiksmams.

20.)  Niekada nešaukite į kietą ar lygų paviršių, tokį kaip uola ar vanduo. Kulka gali rikošetuoti ir taip sukelti fizinę ar kitokią žalą ir netgi mirtį.

21.) Jeigu nuleistukas buvo nuleistas, o šaunamasis ginklas neiššovė dėl lėto paleidimo, laikykite vamzdį nukreipęs saugia kryptimi mažiausiai 30 sekundžių. Jei šaunamasis ginklas vis dėlto neiššovė, išimkite apkabą, išvalykite šaunamąjį ginklą ir apžiūrėkite išimtą apkabą. Jei žymė palyginus su šaunamojo ginklo taikikliu yra ne centre arba išvis dingus, nuneškite šaunamąjį ginklą patyrusiam šauliui apžiūrėti. Jei žymė yra vietoje, manykite, kad šūvis buvo neteisingas, užtaisykite šaunamąjį ginklą iš naujo ir tęskite šaudymą.

22.) Niekada neslopinkite šaunamojo ginklo atliekamos funkcijos. Tai gali sukelti šaunamojo ginklo sprogimą ar kitokį sugadinimą ir tuo būdu atnešti neigiamų padarinių sveikatai.

23.) Visada, kol rengiatės šauti, saugiai elkitės su užtaisytu šaunamuoju ginklu. Kai šaudyti pabaigsite iškart ištaisykite šaunamąjį ginklą.

24.) Visada įsitikinkite, ar šaunamojo ginklo vamzdis yra tuščias ir ar nėra jokių kliūčių. Šūvis užblokuotu vamzdžiu gali sukelti rimtų neigiamų padarinių sveikatai ir sugadinti ginklą.